Kim jest Jezus?

Poznanie osoby stojącej za historią Jezusa jest jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobisz. Powodem jest to, że Jezus nie jest tylko zwykłym człowiekiem, jest Zbawicielem świata. Jest osobą, która dała nam życie wieczne i źródłem całej prawdziwej prawdy. Jest Barankiem Bożym, najpiękniejszą osobą we wszechświecie.

Baranek Boży

Często w Nowym Testamencie słyszymy określenie „Baranek Boży”. Jest to opis ofiarnego życia Jezusa. On ofiarował siebie jako doskonałą ofiarę za nasze grzechy. Barankiem Bożym jest Jezus i to On zasługuje na nasze uwielbienie.

Stary Testament zawiera wiele proroctw dotyczących przyjścia Mesjasza jako baranka ofiarnego. Baranek Boży zaoferuje nam wszystkim wolność od naszych grzechów i da nam życie wieczne.

Księga Objawienia opisuje zabitego Baranka jako otoczonego przez 24 starszych i „żywe istoty”. Księga Objawienia mówi o Baranku 29 razy. Księga Objawienia 5:6 opisuje zabitego Baranka jako „godnego wszelkiej mądrości, czci i mocy, a imię Boga jest z Jego powodu bluźnione.”

Izajasz 53:7 opisuje Mesjasza jako baranka, który „śpi w ciszy”. Baranek podobny do lwa pojawia się wielokrotnie w Księdze Objawienia. Baranek pojawia się również w pismach Pawłowych. Zabity Baranek jest nazywany Barankiem Bożym i jest również opisany jako głowa kościoła.

Jan Chrzciciel nadał Jezusowi tytuł „Baranka Bożego” w Ewangelii Jana. Jan Chrzciciel okrzyknął Jezusa Barankiem Bożym i powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!”.

Jezus wypełnił proroctwa o Mesjaszu. Pokonał ciemność i grzech. Będzie czczony i obdarzony wielką czcią. Będzie rządził w królewskiej mocy i będzie światłem świata. On będzie jedynym, który może złamać pieczęcie nieba. Będzie prowadził wojny i miał tron. Będzie czczony przez całą wieczność.

Krew Baranka odkupiła ludzkość. To On jest doskonałą ofiarą i jedynym, który jest w stanie złamać pieczęcie nieba. On jest jedynym, który może nas zbawić od naszych grzechów i dać nam życie wieczne. On nabył dla nas oblubienicę swoją krwią. Uczta weselna Baranka jest czasem dla nas wszystkich, aby wielbić Baranka Bożego.

Zbawiciel świata

W całym Nowym Testamencie mówi się, że Jezus jest Zbawicielem świata. W rzeczywistości ten tytuł jest mu nadany dwanaście razy.

Jezus jest Zbawicielem świata, ponieważ przyszedł, aby zbawić świat. Oddał swoje życie za grzechy świata, a zmarłych wskrzesił. Dokonywał też cudów uzdrowienia i uwolnienia. Otworzył też drogę do życia wiecznego.

Jest wielu chrześcijan, którzy wierzą, że Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia. Twierdzą oni również, że Zbawiciel świata to imię Boga, który zbawia ludzi od ich grzechów. Istnieje jednak wiele twierdzeń, które powstały na przestrzeni wieków.

Według Biblii Jezus jest Zbawicielem świata, ale istnieje wiele twierdzeń, które są fałszywe. Na przykład jedna osoba mówi, że Zbawicielem świata jest człowiek, który został ukrzyżowany. Inna mówi, że Zbawiciel świata to człowiek, który umarł za grzechy świata.

Niektórzy ludzie twierdzą również, że Zbawiciel świata to człowiek, który został ukrzyżowany na krzyżu, ale to nie jest prawda. Według Jezusa zmartwychwstał on z martwych i jest jedynym Zbawicielem świata.

Chociaż twierdzenie, że Jezus jest Zbawicielem świata jest prawdziwe, nie promuje ono uniwersalizmu. Jednakże, jeśli przyjmiesz to twierdzenie, zostaniesz zbawiony. Otrzymasz zbawienie w takim stopniu, w jakim dobrowolnie współpracowałeś z dziełem Zbawiciela.

Ci, którzy odrzucają Jezusa, nie otrzymają zbawienia. W rzeczywistości ci, którzy nie wierzą w Jezusa, zostaną ukarani przez Boga. A ci, którzy odrzucą Zbawiciela świata, otrzymają tylko imię, które jest pod niebem.

Zbawiciel świata jest najlepszym przykładem biblijnej cudowności. Biblia mówi, że Zbawiciel świata pojedna wszystkie rzeczy z Bogiem. Konkretnie, Jezus podporządkuje sobie wszystkie władze na tym świecie. Ustanowi też swoje wieczne królestwo na ziemi.

Źródło WSZYSTKICH prawd

Wśród wielu twierdzeń, jakie Jezus wygłosił podczas swojej służby, jednym z najbardziej zdumiewających jest Jego twierdzenie, że jest źródłem wszelkiej prawdy. W Ewangelii Jana 14, Jezus potwierdził ten fakt.

To twierdzenie było krytykowane na wiele sposobów. To prawda, że Jezus twierdził, że jest źródłem życia, ale nie ma dowodów na to, że był źródłem wszelkiej prawdy.

Prawdziwym źródłem wszelkiej prawdy jest Stwórca. W Starym Testamencie używane jest słowo „Bóg prawdy”.

Biblia jest natchnionym Słowem Boga. Objawiła ona ludzkości wiele rzeczy, w tym tajemnice Boskiego Życia. Objawiła również Wcielenie Odkupiciela.

Objawiła również istnienie spisanego Słowa Bożego, które jest nienaruszalne. Spisane Słowo Boże jest czystą prawdą. W rzeczywistości jest tak czyste, że nie można mu zaprzeczyć.

Biblia stwierdza również, że Jezus jest Słowem Bożym. Jest to bardzo ważny fakt. Słowo Boże, które Kolosan 3:16 określa jako „słowo Chrystusa”, jest wieczną prawdą.

Prawda jest bardzo złożonym pojęciem, ale istnieje jedno prawdziwe źródło wszelkiej prawdy. Niezależnie od tego, jak wiele innych osób może twierdzić, że jest źródłem prawdy, prawdziwym źródłem prawdy jest Bóg.

Biblia stwierdza również, że duch prawdy będzie prowadził wierzących do prawdy. Jest to dar Boży konkretnie dany wierzącym. W Ewangelii Jana 17, Jezus modlił się do Ojca w imieniu uczniów.

Chociaż Biblia twierdzi, że prawda jest najbardziej znanym cudem ze wszystkich, prawdziwym źródłem wszelkiej prawdy jest Bóg. Jest on również największy. Skończony ludzki umysł nie jest w stanie adekwatnie zdefiniować prawdy. Bez Boga pozostajemy z nonsensem. Jednak Duch Święty „odblokowuje” prawdę dla wierzących.

Jezus był dogmatyczny także w innych sprawach, takich jak potrzeba pojednania z Bogiem. To jest powód, dla którego twierdzi, że jest źródłem wszelkiej prawdy.

Biblia mówi również, że Jezus jest źródłem wszelkiego życia. Jednak On nie zapewniał politycznego wybawienia.

Najwspanialsza osoba we wszechświecie

Spędziwszy całe życie na studiowaniu Biblii, wierzę, że Jezus jest najwspanialszą osobą we wszechświecie. Jest Synem Bożym, który przyszedł w ciele fizycznym, które zostało uformowane we wnętrzu Dziewicy Marii mocą Najwyższego. Jego ludzka natura jest czysta i nie cierpiał na choroby psychiczne. Jego życie pokazuje, że jest kimś więcej niż tylko kolejnym cudotwórcą. Nauczył nas również, że Bóg jest życzliwy i kochający.

Za swojego życia Jezus sprawił, że zmarli wracali do życia, uzdrawiał niewidome oczy i leczył śmiertelne choroby. Jego uczniowie byli zdumieni Jego czynami i słowami. On nawet zasnął w małej łodzi z uczniami. Jego działania i słowa pokazują, że jest większy niż ktokolwiek inny. Jego słowa pomogły wyzwolić wielu ludzi z więzów psychicznych, które ich krępowały.

Kiedy Jezus umarł na krzyżu, zapłacił cenę za wszystkie nasze grzechy. Umarł, abyśmy mogli być zbawieni od mocy grzechu i piekła. Jego ofiara zmieniła świat. Chrześcijaństwo jest jedną z najbardziej wpływowych religii w historii. Pomogło milionom ludzi zmienić swoje życie i wzrastać w wierze.

Biblia mówi nam, że każdy jest grzeszny, ale wszyscy jesteśmy przebaczeni przez Boga. Każdy potrzebuje kogoś, kto pomoże mu się zmienić. Możemy się zmienić, podążając za naukami Jezusa. Bóg nam przebaczył, a my musimy przebaczyć innym. Jezus jest wspaniałym przykładem tego, jak człowiek może się zmienić i stać się bardziej podobny do Boga. To dlatego Jezus jest najwspanialszą osobą we wszechświecie. Posiadanie relacji z nim zmieni twoje życie na zawsze.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Jezus może zmienić twoje życie, odwiedź jedną z Jego stron internetowych. Mam nadzieję, że rozważysz złożenie w Nim swojej wiary. Nigdy nie będziesz tego żałował. To jedyny sposób na życie pełne szczęścia i pokoju. Biblia mówi, że powinieneś odwrócić się od grzechu i pójść za Jezusem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *